A A A

Spracovanie osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

BEZPEČNOSTNÝMI KAMERAMI NA VEREJNE PRÍSTUPNÝCH MIESTACH

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Vážení zákazníci, Vážená verejnosť

týmto dokumentom si Vás dovoľujeme informovať o Vašich právach a iných dôležitých informáciách o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Tento dokument sa môže meniť, avšak budete mať k dispozícii vždy jeho aktuálnu verziu.

V rámci našej obchodnej činnosti využívame bezpečnostné kamery na monitorovanie našich priestorov a priestorov v priamo okolí budovy, kde sídlime alebo máme prevádzku.

Robíme to pre Vašu, ale aj našu bezpečnosť a ochranu majetku a zdravia. Vieme takto odhaliť kriminalitu a iné protispoločenské konania.

OBSAH:

I. Informácie o prevádzkovateľovi, ktorým je naša spoločnosť

II. Informácie, kto je za našu spoločnosť zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, na ktorú sa môžete obrátiť

III. Informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame

IV. Informácie o Vašich právach

I. INFORMÁCIE O NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: AUTO-DUMI s.r.o.

Sídlo: Cabajská 38, 949 01 Nitra

IČO: 36 289 451

E-mail:                                                 autodumi@centrum.sk

Tel.:                                                      0905 767 927 037/ 741 04 04

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

II. INFORMÁCIE O ZODPOVEDNEJ OSOBE

Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky  v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám mail na autodumi@centrum.sk, telefonicky volajte na číslo . 0905 767 927 037/ 741 04 04., alebo nás navštívte osobne na adrese našej spoločnosti.

III. INFORMÁCIE O VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOCH, KTORÉ SPRACÚVAME

1. Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje nasledovne:

- účel spracúvania: Kamerové záznamy - Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku a/alebo zdravia. Kamerové záznamy nemôžeme použiť na iný ako tu popísaný účel.

- spracúvané osobné údaje: Vaša tvár a podobizeň v priestoroch prístupných verejnosti v priľahlých priestoroch nášho sídla a v objekte nášho sídla.

- právny základ: podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR  a podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov - oprávnený záujem - je založený na záujme prevádzkovateľa predchádzať vzniku škôd krádežami, poškodzovaním majetku prevádzkovateľa alebo inými protiprávnymi konaniami, ochrana zdravia, verejného poriadku, odhaľovanie akejkoľvek kriminality.

- dotknuté osoby: každá osoba, ktorá sa pohybuje v okolí sídla prevádzkovateľa alebo vstúpi do objektu budovy nášho sídla. Počet dotknutých osôb: neurčitý – nie je možné vopred kvantifikovať počet dotknutých osôb.

- doba spracúvania osobných údajov: 15 dní.

- príjemcovia Vašich osobných údajov: prevádzkovateľ

- prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa.

2. Tým, že bezpečnostné kamery sú permanentne umiestnené na objekte sídla/prevádzky našej spoločnosti, k spracúvaniu Vašich osobných údajov bude dochádzať. Je pre nás nevyhnutné, aby sme neumožnili tretím osobám využiť nedostatočné bezpečnostné opatrenia, ktoré by mohli využiť proti Vám aj proti nám, preto použitie kamier je nevyhnutné.

IV. INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH

1. PRÁVO NA INFORMÁCIE: Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva.

2. PRÁVO NA PRÍSTUP: Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim údajom. Na základe Vašej Vám vystavíme potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje Vás ako dotknutej osoby. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, vystavíme Vám na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov.

3. Pokiaľ požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú Vám poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

4. PRÁVO NA OPRAVU: Ako dotknutá osoba máte právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o Vás evidujeme nesprávne osobné údaje. Zároveň máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Sme povinní vykonať opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po Vašej žiadosti.

5. PRÁVO NA VYMAZANIE: Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Toto právo by ste nemali v prípade, že je ich spracúvanie potrebné:

a) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

b) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

c) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

6. Ak požiadate o výmaz osobných údajov, tento výmaz osobných údajov dotknutých osôb vykonáme na základe Vašej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po jej doručení, ak nie je dôvod na nevymazanie podľa bodu 4.

7. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA: Ako dotknutá osoba máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a žiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

c) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

8. Pokiaľ požiadate o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, nebudeme môcť s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez Vášho súhlasu. Budete našou spoločnosťou informovaní, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

9. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ: Ako dotknutá osoba máte právo na prenosnosť osobných údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pričom máte právo žiadať prenesenie týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.

10. PRÁVO NA NAMIETANIE: Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, vrátanie profilovania. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, ak uplatníte svoje právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

 

11. PRÁVO PODAŤ NÁVRH ÚRADU: Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.


Utorok 18. júna 2024
Vratislav, zajtra Alfréd


Posledná aktualizácia: 08.06.2018 10:00


TOPlist